องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

คณะผู้บริหาร

นางสาวจรีรัตน์ วงศ์ศรีไทย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
นายอนันต์ จันทนา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอนันต์ บุญเกิด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสุดใจ แสนแสง
เลขานุการ