องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

หัวหน้าส่วนราชการ

นายหัสดิน เหมมุดิส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสุมนวรรณ ชิงชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
นางเพชรา ดุนสุข
ผอ.กองคลัง
นายเฉลิมชัย ใจเด็ด
ผอ.กองช่าง
นางสุมนวรรณ ชิงชัย
รักษาการณ์ ผอ.กองสวัสดิการฯ
นางเพชรา ดุนสุข
รักษาการณ์ ผอ.กองการศึกษา