องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน