องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการการทุจริต

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบรายงานผลการดำเนินงาน)
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบแผนปฏิบัติการ)
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการการทุจริต รอบ 12 เดือน (ประจำปีงบประมาณ 2563)
รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 รอบ 12 เดือน (ระหว่าง เดือนตุลาคม2561-เดือนกันยายน2562)