องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี  เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล

More info

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง แผนอั

More info

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง การกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง การกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง การกำ

More info

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง การกำ

More info

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ร่วมกับ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีกองทัพบก และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สามัคคี กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาท้องถิ่น ร่วมกันจัดตั้งสถานที่พักคอย กักกันตัว สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ร่วมกับ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีกองทัพบก และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สามัคคี กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาท้องถิ่น ร่วมกันจัดตั้งสถานที่พักคอย กักกันตัว สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี
More info