องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

นางสาวจรีรัตน์  วงศ์ศรีไทย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี จะต้องเร่งพัฒนาให้พร้อมในทุกๆด้านอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดี สะดวก สบาย มีความสุข สงบร่มเย็น เป็นตำบลน่าอยู่ ประชาชนเป็นคนดี มีการศึกษา และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ “ตำบลน่าอยู่ ชูเชิดการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาล”

ประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต

สายตรงนายก อบต.