องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรม ITA ประจำปีงบประมาณ2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรม ITA ประจำปีงบประมาณ2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี