องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.
นางสาวจรีรัตน์  วงศ์ศรีไทย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านใหม่สามัคคี
โทร. 081-9914388

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ตำบลบ้านใหม่สามัคคีน่าอยู่

ควบคู่เกษตรก้าวหน้า

นำพาด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี

แนวคิดการศึกษาก้าวนำ

ชุมชนล้ำความเข้มแข็ง

แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ

สภาพข้อมูลทั่วไป

56

ตารางกิโลเมตร

6

หมู่บ้าน

5

ส่วนราชการ

3,052

อัตราประชากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

landtax
ดาวน์โหลด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ โดยแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ โดยแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี  เข้าร่วมรับฟังการประชุมประชาคมแผนระดับตำบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เข้าร่วมรับฟังการประชุมประชาคมแผนระดับตำบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี  เข้าร่วมรับฟังการประชุมประชาคมแผนระดับตำบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เข้าร่วมรับฟังการประชุมประชาคมแผนระดับตำบล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง การจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้ดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด KickOff ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านซับหินขวาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้ดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด KickOff ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านซับหินขวาง

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนอกเวลาราชการ

เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานรัฐ