องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

คู่มือการปฏิบัติงาน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ใสสะอาด”
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศเจตนารมณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ของข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :LPA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง ปี๒๕๖๓
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓
ข้อบังคับจรรยาพนักงานส่วนตำบล
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศแบบประเมินพนักงานส่วนตำบลแบบใหม่-ครั้งที่ 2
ประกาศแบบประเมินพนักงานส่วนตำบลแบบใหม่-ครั้งที่ 1
ประกาศ การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการฯ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศนโยบายพัฒนาทรัพยากรบุคคล