องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง ปี๒๕๖๓
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓
ข้อบังคับจรรยาพนักงานส่วนตำบล
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศแบบประเมินพนักงานส่วนตำบลแบบใหม่-ครั้งที่ 2
ประกาศแบบประเมินพนักงานส่วนตำบลแบบใหม่-ครั้งที่ 1
ประกาศ การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการฯ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์