องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

ข้าราชการและพนักงาน

นางเพชรา ดุนสุข
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวภัทรวรรณ อัมพะวาครู คศ.1
นางนุจรี ขันทอง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางนิพพาน นามเกียรติ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางภัสสร ศรีจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาววรรณิภารัตน์ ภู่คง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางนงนุช วันณา
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน)
นางสาวทรรศนีย์ มีชื่น
คนงาน(ทำความสะอาด ศพด.บ้านซับหินขวาง)