องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

ข้าราชการและพนักงาน

นางเพชรา ดุนสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวเจนจิรา จันทร์คำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางณิชาภัทร ภูยอดสูง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสิริญญา วิวะรินทร์
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี)