องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

ข้าราชการและพนักงาน

นางสุมนวรรณ ชิงชัย
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวสุภัสสร เทพสถิตย์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาววราภรณ์ ดวงจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองสวัสดิการสังคม