องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

ข้าราชการและพนักงาน

นางสุมนวรรณ ชิงชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนิชธาวัลย์ ทองสุข
นิติกรชำนาญการ
นางสาวปิติภรณ์ จิ๋วแพ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเสริมศิริ สุบิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเกริกกิตติ วิวะรินทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาวศิริวรรณ อิ่มประไพ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอดิศร แสนแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสุนันท์ กลับสูงเนิน
คนสวน
นายทวี พรรณา
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นางสาวสนม จันทร์เพ็ง
คนงานรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ