องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

หัวหน้าส่วนราชการ

นายหัสดิน เหมมุดิง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 086-3536535
นางสุมนวรรณ ชิงชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 092-2726467
นางเพชรา ดุนสุข
ผอ.กองคลัง
โทร.086-1257690
นายเฉลิมชัย ใจเด็ด
ผอ.กองช่าง
โทร. 089-8395685
นางสุมนวรรณ ชิงชัย
รักษาการณ์ ผอ.กองสวัสดิการฯ
โทร. 092-2726467
นางเพชรา ดุนสุข
รักษาการณ์ ผอ.กองการศึกษา
โทร. 086-1257690