องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563  ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี  นางสาวจรีรัตน์  วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ร่วมกับ พ.ต.อ. วิโรจน์ ตัดโส  ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล ได้ดำเนินการปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน  ( D.A.R.E. ประเทศไทย ) ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปรามและมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด  ให้มีภูมิคุ้มกันในการป้องกัน     ยาเสพติด  โดยใช้ปรัชญาของการศึกษาแผนใหม่ที่ให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้   ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กอีกด้วย  โดยขอความร่วมมือจาก สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล   จัดให้ข้าราชการตำรวจที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร  ตำรวจ  D.A.R.E.  เข้าทำการสอนให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    5   และชั้นประถมศึกษาปีที่   6   ในโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี และ โรงเรียนบ้านซับหินขวาง