องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

คัดกรองประชาชนและเจ้าหน้าที่พนักงานที่เข้ามาติดต่องานในสำนักงาน

คัดกรองประชาชนและเจ้าหน้าที่พนักงานที่เข้ามาติดต่องานในสำนักงาน

            องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี   ได้ดำเนินการคัดกรองประชาชนและเจ้าหน้าที่พนักงานที่เข้ามาติดต่องานในสำนักงาน เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 (COVID-19)  แก่ประชาชนและพนักงานมิให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค