องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือฯ

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือฯ

           วันอังคารที่ 21  เมษายน 2563  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี  ได้มีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือฯ ตามอำนาจหน้าที่ เนื่องจากในวันที่  8  เมษายน 2563  ได้เกิดพายุฝนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามัคคี     ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย และจากการดำเนินการออกสำรวจความเสียหายพบบ้านเรือนราษฎรที่เข้าหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนของตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561  จำนวน 44 หลังคาเรือน โดยมี นางสาวจรีรัตน์  วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคีเป็นประธานกรรมการ