องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

ดำเนินการแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

ดำเนินการแผนปฏิบัติการ 90 วัน  “ปลูกผักสวนครัว  เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

           วันอังคารที่  21  เมษายน 2563  เวลา 11.00 น.   ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคึ           นางสาวจรีรัตน์  วงษ์ศรีไทย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้ร่วมกันดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน  “ปลูกผักสวนครัว  เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยทางอำเภอชัยบาดาลได้แจ้งให้ “ ผู้นำต้องทำเป็นตัวอย่าง” เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ปลูกผักสวนครัวอย่างน้อยครัวเรือนละ 5 อย่าง เพื่อเป็นการลดรายจ่ายให้แก่ประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (Covid -19) มีการปลูกพืชผักสวนครัว อาทิเช่น ผักบุ้งจีน,ผักชี,ผักคะน้า,กวางตุ้ง ,พริกฯลฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางจันทร์ฉาย  จันทร์ลา ท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล  ร่วมปลูกพืชผักสวนครัวในโครงการดังกล่าวด้วย