องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้เข้าร่วมพิธีมอบต้นกล้าและเม็ดพันธุ์ผักสวนครัวสู่ชุมชน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้เข้าร่วมพิธีมอบต้นกล้าและเม็ดพันธุ์ผักสวนครัวสู่ชุมชน

วันที่ 1 ก.ค.2563 นางสาวจรีรัตน์ วงศ์ศรีไทย ร่วมพิธีมอบต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวสู่ชุมชน ตาม
พระราชดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก การปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก