องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกสมุนไพรไทย ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี  จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกสมุนไพรไทย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่วัดเทพประสิทธิ์ ม.4 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกสมุนไพรไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรในชุมชน โดยมีนางสาวจรีรัตน์ วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายหัสดิน เหมมุดิง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีวิทยากรจาก รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี นางวิชญารัศ กิจเชิดชู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำหรับสถานที่ปลูกพืชสมุนไพรได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาสวัดเทพประสิทธิ์ พระอธิการมานะ มุนีจโร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านซับหินขวางและประชาชนหมู่ที่ 4