องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการประจำเดือนกันยายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการประจำเดือนกันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ขอแจ้งให้ทราบว่า เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563 กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินและโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ภายในกำหนดเวลาภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 เนื่องจาก มีปัญหาทางด้านระบบการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง และจะดำเนินการโอนเงินให้ภายในเดือนกันยายน 2563 จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีที่รับผ่านธนาคารให้ทราบ ณ ที่นี้