องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :LPA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานผลการประเมิน-LPA