องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง การจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น จึงจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศรัย หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.บ้านใหม่สามัคคี จ.ลพบุรี

การประชุมประชาคมท้องถิ่น-ประชาคมระดับตำบ