องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ โดยแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ โดยแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

วันที่ 19 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี นำโดยนางสาวจรีรัตน์ วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ โดยแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น เพื่อสร้างจิตสำนึก ในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในองค์กร