องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย-มีส่วนร่ว