องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความ เสียหาย แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี

มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแ