องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2564 และขับเคลื่อนโครงการลพบุรีสะอาด จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ ตามประกาศที่แนบนี้

ประกาศขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะ