องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ดำเนินการ ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง จำนวน 6 เขตการเลือกตั้ง

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ดำเนินการ ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง จำนวน 6 เขตการเลือกตั้ง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ดำเนินการ ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง จำนวน 6 เขตการเลือกตั้ง