องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ก่อนเข้ารับหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ก่อนเข้ารับหน้าที่

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 นายวสันต์ ลายปักษี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อให้นายวิชัย งามเสงี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ก่อนเข้ารับหน้าที่