องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการควบคุมภายใน