องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี

คำแถลงนโยบายของนายก 2565 (นายวิชัย งามเสงี่ย
วันที่ 6 มกราคม 2565