องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้มีการประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังนี้

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
การประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)