องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์โดยแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์โดยแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี นำโดย นายวิชัย งามเสงี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ โดยแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น