องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี จัดประชุมปรึกษาหารือในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชุมชนหมู่บ้าน และรับฟังความคิดเห็นความต้องการของชุมชนผ่านผู้แทนประชาคม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี จัดประชุมปรึกษาหารือในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชุมชนหมู่บ้าน และรับฟังความคิดเห็นความต้องการของชุมชนผ่านผู้แทนประชาคม

นวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี โดยนายวิชัย งามเสงี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ พร้อมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประกอบด้วย ผู้แทนประชาคม ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่สามัคคี ได้ประชุมปรึกษาหารือ หาแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชุมชนหมู่บ้าน และรับฟังความคิดเห็นความต้องการของชุมชนผ่านผู้แทนประชาคม ตลอดจนการบูรณาการการดำเนินงานในทุกภาคส่วนให้สำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น