องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี จัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและยกระดับเพื่อการพัฒนาให้การบริหารจัดการภายในองค์กรดียิ่งขึ้น และให้มีคุณธรรม ความโปร่งสู่สายตาประชาชน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี จัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและยกระดับเพื่อการพัฒนาให้การบริหารจัดการภายในองค์กรดียิ่งขึ้น และให้มีคุณธรรม ความโปร่งสู่สายตาประชาชน

วันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี นายวิชัย งามเสงี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประธานการประชุม ผู้บริหาร บุคลากร พนักงานจ้าง ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ในหลายประเด็นอาทิเช่น การจัดทำมาตรการส่งเสริมมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน / การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล / การปรับปรุงทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจและยกระดับเพื่อการพัฒนาให้การบริหารจัดการภายในองค์กรดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งสู่สายตาประชาชน การปฏิบัติต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและเท่าเทียมกัน การปฏิบัติโดนยึดหลัก สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้