องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี

แต่งตั้งพนักงานรักษาการแทนปลัด อบต