องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประจำปีงบประมาณ2564
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ (รอบเดือนตุลาคม2564-เดือนมีนาคม2565)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ (รอบเดือนเมษายน2564-เดือนกันยายน2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี2564 (แบบที่2)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี2564 (แบบที่1)
รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6เดือน (แบบที่2)