องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่องการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้า สำนักงานปลัด อบต.
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัดิการสังคม
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรม ITA ประจำปีงบประมาณ2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรม ITA ประจำปีงบประมาณ2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี