องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2565
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก พ.ศ.2565
รายงานการประชุมสภาปี63 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 12 พฤศจิกายน 63
รายงานการประชุมสภาปี63 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม 63
รายงานการประชุมสภาปี63 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 สิงหาคม 63
รายงานการประชุมสภาปี 63 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
รายงานการประชุมสภาปี 63 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 12 มีนาคม 2563
รายงานการประชุมสภาปี 63 สมัยวิสามัญ สมัยแรก วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานการประชุมสภาปี 63 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 14 มกราคม 2563
รายงานการประชุมสภาปี 62 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562