องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

รายงานทางการเงิน

รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2565
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563