องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

การปกครอง

การปกครองแบ่งออกเป็น 1 อำเภอชัยบาดาล  16 ตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี มีจำนวน  6  หมู่บ้าน  ท้องถิ่นอื่นในตำบล  จำนวนเทศบาล  1  แห่ง  คือ  เทศบาลตำบลลำนารายณ์

ลำดับที่

หมู่บ้าน พื้นที่ ตร.กม. ระยะทางห่างจาก อบต.

ระยะทางห่างจากอำเภอชัยบาดาล

1. บ้านใหม่สามัคคี 4.5 ตร.กม. 4  กิโลเมตร 6  กิโลเมตร
2. บ้านโป่งสามหัว 13 ตร.กม. 1  กิโลเมตร 11 กิโลเมตร
3. บ้านซับม่วง 14  ตร.กม. 7  กิโลเมตร 12 กิโลเมตร
4. บ้านซับหินขวาง 17 ตร.กม. 2  กิโลเมตร 13 กิโลเมตร
5. บ้านหนองสองตอน 4  ตร.กม. 3 กิโลเมตร 12 กิโลเมตร
6. บ้านโศกดินแดง 3.5  ตร.กม. 3  กิโลเมตร 12 กิโลเมตร

 

ประชากร

เพศชาย   1,509  คน   /  เพศหญิง  1,543  คน   รวม  3,052 คน

หมู่ที่

หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนหลังคาเรือน
(หลังคา)
ชาย หญิง รวม
1 บ้านใหม่สามัคคี 325 327 652 241
2 บ้านโป่งสามหัว 180 203 383 107
3 บ้านซับม่วง 250 249 499 140
4 บ้านซับหินขวาง 434 433 867 285
5 บ้านหนองสองตอน 171 182 353 110
6 บ้านโศกดินแดง 149 149 298 87

รวม

1,509 1,553 3,052 964

      (ตาราง  แสดงข้อมูลประชากรตำบลบ้านใหม่สามัคคี ณ มกราคม 2560)