องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคีเดิมเป็นสภาตำบลซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามระราชบัญญัติซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม  พ.ศ.2539  มีผลบังคับใช้  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี   ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง   ตั้งอยู่ตำบลบ้านใหม่สามัคคี  หมู่ที่ 2 บ้านโป่งสามหัว  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  พิกัด P 0721150 UTM 1686795