องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและศาลปกครอง

กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่, คดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ และการเงินการคลัง

กฎหมายเกี่ยวกับภาษี

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งขอบอำนาจและหน้าที่ของเทศบาล

ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือสั่งการ/เอกสารต่างๆ ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด