องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

คู่มือการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประกาศเรื่อง ยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประกาศเรื่อง ยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประกาศเรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประกาศเรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประกาศเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประกาศเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนบ้านใหม่สามัคคี ประจำปี2565
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2565
จรรยาบรรณของข้าราชการ
การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี 2565” และ “งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ สำหรับราชการบรรจุใหม่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ สำหรับประเภทวิชาการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ สำหรับฝ่ายอำนวยการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง การกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง การกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
จริยธรรมของข้าราชการ และการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคค
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความ เสียหาย แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย ขององค์การบริหารส่วนตำบล
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนครู
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
คู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ใสสะอาด”
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศเจตนารมณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ของข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :LPA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓
ข้อบังคับจรรยาพนักงานส่วนตำบล
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศแบบประเมินพนักงานส่วนตำบลแบบใหม่-ครั้งที่ 2
ประกาศแบบประเมินพนักงานส่วนตำบลแบบใหม่-ครั้งที่ 1
ประกาศ การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการฯ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์