องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.30 น.

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี ประจำปี 2564
รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA)
รายงานผลสำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับสมบูรณ์
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี